Openings Still Left in Chat room

Openings Still Left in Chat room

Post by Missi Philli » Tue, 20 Jan 1998 04:00:00Time: MST Sun  Mon  Tues  Wed Thur  Fri Sat  
12Am-2AM  Open  Open Open Open Open Open  Open
2AM-4AM  Open Open  Open  Open  Open  Open  Open
4AM-6AM  Open  Open  Open  Open  Open  Open  Open
6Am-8AM  Open  Open  Open  Open  Open  Open  Open
8AM-10AM  Open  Open  Open  Wall Painting,
Transfers  Open  Plastic Canvas,
Cross Stitch  Open
10AM-12Noon  Open  Sewing  Sewing  Sewing  Sewing  Sewing  Open
Noon-2PM  Open  Quilting  Quilting  Quilting  Quitling  Quilting  Open

2PM-4PM  Sewing  Open  Open  Open  Open  Open  Sewing
4PM-6PM  Quilting  Open  Open  Open  Open  Open  Quilting
6PM-8PM  Open  open  open  open  open  open  Open
8PM-10PM  Open  Open  Open  Open  Open  Open  Open
10PM-12mid Open  Open  Open  Open  Open  Open  Open

http://www.mcn.net/~skeldale